tuvanytecongdong.com

Bài viết 03/2016

Điều tra KABP về AIDS năm 1995

Chương trình đổi kim ống chích cho khoảng 22.000 lượt người tiêm chích ma túy tại New York cho thấy đã có thể cắt đứt được đường lây, làm giảm tỷ lệ lan truyền bệnh xuống còn phân nữa.